Danh sách nhà tài trợ

Các tổ chức giáo dục

College.edu.vn (trang chủ sở hữu các trường bên dưới)

Pharmacy.edu.vn

Lawyer.edu.vn

Thinking.edu.vn

Living.edu.vn

Child.edu.vn 

Pupil.edu.vn 

Genius.edu.vn

Construction.edu.vn 

Architecture.edu.vn

TechUni.edu.vn

Engineering.edu.vn 

Economy.edu.vn

Manager.edu.vn

Humanity.edu.vn

Scientist.edu.vn

Medicine.edu.vn 

Healer.edu.vn

doctor.edu.vn  

FineArt.edu.vn 

Artist.edu.vn

Sport.edu.vn 

Agriculture.edu.vn 

Reporter.edu.vn

Worker.edu.vn 

Cook.edu.vn

Meditation.edu.vn Nhà tài trợ cá nhân

Để quản lý các khoản tài trợ và cảm tạ các nhà tài trợ, chúng tôi lập ra Ban tài trợ Sponsor.vn

Mọi khoản phí dịch vụ trong các dự án được ươm mầm tại ThucGiac.com đều được xem là khoản tiền mà bạn tài trợ cho ThucGiac.com và đều được tổng hợp trong Thư cảm tạ YourName.sponsor.vn 

Vui lòng xem chính sách tài trợ và danh sách các nhà tài trợ tại Ban tài trợ Sponsor.vn

Nhà tài trợ doanh nghiệp

Mỗi tổ chức sẽ được quản trị một trang S123456.sponsor.vn và được history quản trị một trang S123456.history.vn (mặc định sẽ có 6 số, ai tài trợ nhiều tiền hơn sẽ có số ít hơn).

Mỗi năm đóng tiền một lần tùy theo số to hay nhỏ tính đến ngày 31 tháng 12 của năm tiếp theo