Các hạt giống (trang 1)

Link: 1.HatGiong.QuocKhi.com / 1.Seed.QuocKhi.com

A1234.UAH.article.vn - Tiêu đề bài viết

Link: A1234.Article.vn / A1234.UAH.Article.vn / A1234.HaNoi.Article.vn / B1234.FPT.Article.vn

Tác giả chính: NguyenHoaiNam85GL.UAH.engineer.vn

Từ đại học:

Thuộc tổ chức:

Thường trú tại:

Tóm tắt: Giới thiệu một phương pháp xây dựng không tác động đến môi trường tại thành phố Đà Lạt của nhóm nghiên cứu đến từ trường đại học Kiến trúc TP HCM

Like & comment: C.A1234.Article.vn

Tiến cử & Bình bầu tác giả

Khen thưởng tác giả

S1234.quockhi.com - Tiêu đề bài viết

Ngày 12/3/2023

Seed number: s12345.quockhi.com

Tác giả chính: NguyenHoaiNam85GL.UAH.engineer.vn

Tóm tắt: Giới thiệu một phương pháp xây dựng không tác động đến môi trường tại thành phố Đà Lạt của nhóm nghiên cứu đến từ trường đại học Kiến trúc TP HCM

Link: NguyenHoaiNam85GL.ename.vn/12 / 1234.UAH.article.vn

Like & comment: t.me/DiscussVN/15

Tiến cử & Bình bầu tác giả

Khen thưởng tác giả