Công bố cao kiến

Link share: CongBo.Caokien.com

48 loại cao kiến về ý tưởng và lý thuyết (không cho cá nhân xuất bản buộc phải lập team để có các web này)

48 loại cao kiến về sản phẩm và dịch vụ (không cho cá nhân xuất bản buộc phải lập team để có các web này)

Nếu bạn có nhân hiệu là Name.ename.vn và muốn công bố một sản phẩm hoặc dịch vụ của mình lên một website thì có thể chọn một trong các tên miền sau phù hợp với sản phẩm và dịch vụ của bạn:

Association.vn / Assoc.vn

Zom.vn 

Ai-robot.vn

Self.vn

Valley.vn

Discuss.vn

Concrete.vn


Fdu là viết tắt của further education nghĩa là giáo dục nâng cao. Tên miền này phù hợp cho các dịch vụ về giáo dục.

ostore là viết tắt của online store nghĩa là cửa hàng trực tuyến. Tên miền này phù hợp cho các shop và store bán hàng. 

Advise nghĩa là tư vấn. Tên miền này phù hợp cho các dịch vụ tư vấn. 

Các ban hỗ trợ

Dưới đây là danh sách các ban hỗ trợ thuộc ThucGiac.com: