Thông tin thanh toán

Link: payment.thucgiac.com / ThanhToan.thucgiac.com

Mọi khoản phí trong ThucGiac.com đều được xem là khoản tài trợ của bạn cho ThucGiac.com nên sẽ được tiếp nhận bởi Ban tài trợ Sponsor.vn

Vì vậy vui lòng xem thông tin chuyển khoản tại payment.sponsor.vn