Liên Hệ

Link: uah.quockhi.com/info

Email trưởng nhóm: youremail@gmail.com 

Gửi Email cho cả nhóm: uah@quockhi.com 

Số điện thoại/Telegram trưởng nhóm: 

Thông tin thanh toán

Những Câu Hỏi Thường Gặp